Psychológia práce
a organizácie
2016

Aktuálne témy výskumu, vzdelávania a praxe

Dôležité dátumy

Prihlásenie a odovzdanie abstraktu:
do 15. apríla 2016

Splatnosť konferenčného poplatku:
30. apríl 2016

Konferencia:
18. a 19. mája 2016

Odovzdanie príspevkov (predĺžený termín):
do 30. júna 2016

Vydanie zborníka:
do 30. decembra 2016

Slovo na úvod

V dňoch 18. a 19. mája 2016 sa v priestoroch kaštieľa Mojmírovce neďaleko Nitry uskutočnil ďalší ročník medzinárodnej konferencie Psychológia práce a organizácie, s podtitulom Aktuálne témy výskumu, vzdelávania a praxe. Konferencia bolavenovaná významnej osobnosti odboru psychológie práce, prvému riaditeľovi Ústavu aplikovanej psychológie pri FSVaZ UKF v Nitre, prof. PhDr. Jozefovi Danielovi, DrSc.

Naplnil sa zámer konferencie, vytvoriť fórum, na ktorom sa stretlo a oboznámilo s aktuálnymi témami psychológie práce a organizácie 68 zástupcov akademického prostredia, výskumných pracovísk, vzdelávacích inštitúcií,  psychológov a ďalších odborných pracovníkov z praxe, ako aj študentov odboru psychológia. Na konferencii odznelo 35 príspevkov pripravovaných pre vydanie v zborníku, o ktorom budeme informovať na stránke konferencie.   

Organizačný tím konferencie PPaO 2016.

 

Spoluorganizátori